Vedtægter

Vedtægter for Slagelse Linedance

Foreningens navn: Slagelse Linedance
CVR-nr. 41034742
Hjemsted: Slagelse kommune
Stiftet: d. 22.01.2020.

§1.
Formål:

• Stk.1. At fremme interessen og mulighed for at danse Linedance, uanset alder og køn. At gøre dans så alsidig som muligt, for herved at skabe stor interesse for forskellige danse. Således at foreningen og den enkelte kan gå i dybden, med den dans der interesserer dem.

• Stk.2. At give medlemmerne mulighed for at dyrke motion på en sjov måde, samt styrke et sammenhold medlemmerne imellem.

• Stk.3. At give medlemmerne mulighed for at dele deres interesse for dans, ved at besøge andre foreninger, og deltage i diverse arrangementer og stævner landet rundt.

• Stk.4. At være med til løbende at uddanne foreningens instruktører, ved deltagelse i relevante kurser.

• Stk.5. Alle som kan støtte foreningens formål kan optages som medlem.

§2.
Aktivt medlemskab:

Stk. 1. Personer optages som medlemmer af foreningen, så snart det halvårlige kontingent er betalt. Dog skal medlemmer være fyldt 18 år for at have stemmeret til generalforsamlingen.

Stk. 2. Et medlem kan ekskluderes, hvis kontingent ikke er indbetalt senest efter 3. prøvetime eller senest 1 mdr. efter indmeldelsen.

Stk. 3. Intet medlem, der er ekskluderet pga. restance, kan optages som medlem, før gælden er betalt.

Stk. 4. Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen.

Stk. 5. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Stk. 6. Det koster fuld medlemspris, uanset om frafald er ufrivillig f.eks. ved sygdom eller frivillig f.eks. ved ferie samt hvornår man starter op i sæsonen.

Stk. 7. Kontingent betales halv årligt til foreningens kasserer, eller helst på foreningens konto. Kontingent fastsættes en gang om året på den ordinære generalforsamling.

§3.
Passivt medlemskab:

Stk. 1. Passivt medlem er den som ønsker medlemskab uden at modtage undervisning.

Stk. 2. Som passive medlemmer optages personer, som er interesserede i at støtte, eller deltage i foreningens arbejde.

Stk. 3. Det passive medlem har stemmeret på generalforsamlingen, og kan vælges til tillidsposter.

Stk. 4. Kontingentet for passivt medlemskab fastsættes af generalforsamlingen.

§4.
Bestyrelsen:

Stk.1. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af 5 medlemmer og 1 suppleant.

Stk. 2. Formand, Kasserer, Sekretær, 2 Bestyrelsesmedlemmer og 1 Bestyrelsessuppleant. Derudover vælges 1 Bilagskontrollant.

Tegningsret: Formand og kasserer.

§5.
Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at:

Stk. 1. Formand, et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år. Sekretær, kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal.

Stk. 2. Bestyrelsessuppleant, bilagskontrollant, bilagskontrollantsuppleant vælges for et år af gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutning dygtig, såfremt enten formand eller kasserer er til stede.

Stk. 4. Bestyrelsen skal føre protokol over møder og andre vigtige begivenheder indenfor foreningen.

§6.
Bestyrelsesmøderne:

Stk. 1. Der skrives referat af bestyrelsesmøderne, som udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2.  Dette referat skal godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde som pkt. 1 på dagsordenen.

 

§7.
Regnskab og revision:

Stk. 1. Regnskabet skal følges kalenderåret 1-1 til 31-12

Stk. 2. Foreningens regnskab forelægges på den årlige generalforsamling af den valgte kasserer.

Stk. 3. Bilagskontrollør skal hvert år gennemgå det samlede regnskab i januar måned.

Stk. 4. Foreningens midler indsættes på en bankkonto i en bank eller anbringes på en lignende forsvarlig måde, såsom værdi papirer etc.

Stk. 5. Midlerne kan kun hæves med kassererens / formandens underskrift.

 

§8.
Ordinær generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen holdes 1. gang årligt inden udgangen af februar og varsles i foreningen minimum 14 dage tidligere. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen ledes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dagsorden af den af forsamlingen valgte dirigent.

Stk. 3. Dagsorden/regnskab samt indkomne forslag omdeles ved generalforsamlingen. Der skrives referat af generalforsamlingen, som udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Dette referat skal godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde som pkt. 1 på dagsordenen.

 

§9. Vedtægtsændringer:

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedel af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændring af foreningsvedtægter kan ske på enhver lovlig indkaldt generalforsamling. D.V.S. på både ordinære og ekstraordinære generalforsamling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

§10.

Stk.1. Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningens protokol. Afstemning sker ved håndsoprækning, men skal når mindst 1 medlem forlanger det. Ske skriftligt.

Stk. 2. Fuldmagter anerkendes ikke.

Stk. 3. Kun medlemmer kan vælges til bestyrelsen eller andre tillidshverv og ingen kan vælge uden at være til stede, eller skriftligt til formanden at have givet tilsagn om at lade sig vælge. Såfremt der ved valg til bestyrelsen eller andre tillidshverv opstilles flere kandidater end der kan vælges. Skal valget ske skriftligt. Hvert medlem har en stemme.

 

§11.
Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Formandens beretning og godkendelse af dette.

5. Kassererens beretning og godkendelse af reviderede regnskab.

6. Indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9. Valg af Bilagskontrollant.

10. Eventuelt.

Stk. 1. Årsregnskabet skal foreligge på generalforsamlingen.

Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være den samlede bestyrelse i hænde senest 8 dage før denne.

Stk. 3. Ekstra ordinære generalforsamlinger kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om dette. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde. Indkalde varslet er 8 dage, og afholdes efter samme regler om ordinær generalforsamling.

 

§12.
Foreningens opløsning:

Stk. 1. For vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at 2/3 af generalforsamlingens afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. Ved foreningens ophør skal foreningens midler skænkes til en forening i Slagelse Kommune. Det vedtages på generalforsamlingen hvilken forening/klub det bliver, og det kræves, at 2/3 af generalforsamlingens angivne stemmer er for forslaget.
Godkendt på Stiftende generalforsamling d. 22.01.2020

TOP